Bbzuitkering.nl

Wat is een Bbz-uitkering

Een Bbz-uitkering is een periodieke uitkering voor het dagelijkse levensonderhoud. Het wordt als aanvulling op het bedrijfsinkomen en het overige inkomen verstrekt. Deze uitkering ligt op bijstandsniveau en is renteloos.

De periodieke uitkering wordt in eerste instantie als lening aan de ondernemer verstrekt. Na inlevering van de jaarcijfers over het afgesloten boekjaar bepaalt de gemeente (op basis van wettelijke normen) of u de lening om niet krijgt (gratis dus lening wordt kwijtgescholden), gedeeltelijk moet terugbetalen of dat u alles dient terug te betalen.

Tip: U dient er rekening mee te houden dat u de gehele periodieke uitkering voor levensonderhoud moet terugbetalen als uw inkomen in het betreffende boekjaar (waarin u die uitkering kreeg) boven de bijstandsnorm is uitgekomen.

Wie kan in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering:

  • Startende ondernemers (die vanuit de WW of vanuit de Bijstand een bedrijf starten)
  • Gevestigde ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijk in financiele problemen verkeren
  • Oudere zelfstandigen die ouder zijn dan 55 jaar (onder bepaalde voorwaarden zie www.regelingbbz.nl/doelgroepen)
  • Beёindigende zelfstandigen (zie www.regelingbbz.nl/doelgroepen)

Startende ondernemers

Als verwacht mag worden dat er sprake is van een aanloopperiode bij de start van het bedrijf, waardoor het (gezins)inkomen onder de bijstandsnorm zal uitkomen dan kan de gemeente besluiten om een periodieke uitkering voor levensonderhoud te verstrekken. Er wordt gekeken naar hoe lang de aanloopperiode zal duren en naar andere inkomsten. Meestal bedraagt zo'n uitkering een halfjaar en kan die uitkering met wederom een halfjaarverlengd worden. In principe kan een startende ondernemer maximaal 36 maanden een periodieke uitkering voor levensonderhoud krijgen maar in de praktijk komt zo'n lange duur zelden voor. Het is zelfs mogelijk om na die periode van 36 maanden een extra verlenging te krijgen. In dat geval moet er sprake zijn van medische of sociale redenen waardoor de ondernemer zijn bedrijf niet volledig kan uitoefenen.

Gevestigde ondernemers

Gevestigde zelfstandigen die (tijdelijk) een inkomen hebben onder de bijstandsnorm kunnen een periodieke uitkering voor levensonderhoud aanvragen. De gemeente beslist of u een gehele of een aanvullende tot uitkering tot bijstandsniveau krijgt. Een ondernemer kan een halfjaar of een jaar een periodieke uitkering krijgen. De gemeente bepaalt daarna of het redelijk is om die uitkering te verlengen. Maximaal kan na een jaar de uitkering met 24 maanden verlengd worden. De uitkering voor levensonderhoud wordt als renteloze lening door de gemeente verstrekt. Nadat u de jaarcijfers over het afgelopen boekjaar bij de gemeente heeft ingeleverd, bepaalt de gemeente of u de lening moet terugbetalen of niet.

Oudere zelfstandigen

Oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) die aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie www.regelingbbz.nl/doelgroepen) kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende periodieke uitkering voor levensonderhoud tot aan de 65 jarige leeftijd. Dit betekent ze kunnen in aanmerking komen.

Beёindigende zelfstandigen

Ondernemers die bereid zijn om hun bedrijf te beëindigen omdat het bijvoorbeeld niet meer levensvatbaar is of om gezondheidsredenen kunnen in aanmerking komen voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud. De duur van die uitkering is afhankelijk van hoeveel tijd het kost om de bedrijfsactiviteiten te kunnen afbouwen. Lopende zaken mogen nog worden afgewerkt, handelsvoorraden mogen nog worden verkocht. Misschien kan het bedrijf worden verkocht of een deel van het klantenbestand. Daarna dient het bedrijf gestaakt te worden. Een bedrijfskrediet is niet mogelijk. De maximale looptijd bedraagt 2 jaar, maar meestal kan binnen een halfjaar de bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde manier worden gestaakt.

Uitkering voor oudere bedrijfsbeëindigers IOAZ

Deze regeling valt niet onder de Bbz-regeling. Toch is het goed om even in het kort de IOAZ toe te lichten. IOAZ staat voor Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De IOAZ is een werkloosheidsregeling speciaal voor oudere zelfstandigen (55 plussers) die gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen of te verkopen, omdat ze uit hun bedrijf een te laag inkomen kunnen halen. De in het bedrijf meewerkende partner kan ook een beroep doen op deze regeling.

De IOAZ biedt oudere werklozen gewezen zelfstandigen tot 65 jaar een inkomen op het niveau van het sociaal minimum, ofwel een uitkering op bijstandsniveau. Door de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) per 28 december 2005 geldt de IOAZ niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De IOAZ is een werkloosheidsuitkering. Dit betekent dat er een sollicitatieplicht is en dat aangeboden werk moet worden geaccepteerd. Dit geldt ook voor de partner als die jonger is dan 65 jaar.

Een aardig bedrag aan eigen vermogen blijft buiten beschouwing (zie voor de actuele bedragen www.regelingbbz.nl/ioaz). Bij het bepalen van het inkomen telt mee de inkomsten van uw partner als zij of hij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of winstaandeel krijgt. Andere inkomsten zoals loon, alimentatie, onderhuur, verhuur van de privéwoning of een WW-uitkering tellen niet mee. Tevens wordt er een aanvullend bedrag voor pensioenvoorziening buiten beschouwing gelaten (zie voor de actuele bedragen www.regelingbbz.nl/ioaz). Vermogen boven deze grenzen wordt geacht jaarlijks 4% inkomsten op te leveren. Dit bedrag wordt op de uitkering in mindering gebracht.

Tip: Op de datum van aanvraag mag het bedrijf nog niet zijn beëindigd. Vraag dus op tijd die IOAZ aan!

Waar kan u een Bbz-uitkering of een IOAZ-aanvraag indienen

U dient zowel een Bbz-aanvraag als een IOAZ-aanvraag bij uw gemeente in te dienen. Een Bbz-aanvraag kan in de regel bij de gemeente waar u woont worden ingediend. Sommige gemeenten hebben deze taak aan een andere gemeente uitbesteed. Zo laat de gemeente Nieuwegein deze taak door de gemeente Utrecht uitvoeren. Meestal moet u zich melden bij de afdeling Werk en Inkomen, De Sociale Dienst, Bureau Zelfstandigen of het Ondernemersloket.

Een gemeente moet na het indienen van het aanvraagformulier binnen 13 weken een beslissing nemen. Een probleem is dat vooral bij kleinere gemeenten slechts een paar ambtenaren goed op de hoogte zijn van deze regelgeving.

Tip: Let op dat uw aanvraagformulier uw handtekening bevat en een datum van inlevering.

Tip: Na indiening van de aanvraag kan de gemeente u een voorschot voor levensonderhoud geven als er sprake is van financiële nood.

Martin Delta adviesbureau op het gebied van Bbz en IOAZ

Adviesbureau Martin Delta heeft als specialisatie de Bbz-regeling en IOAZ-regeling. Wij hebben duizenden onderzoeken op dit gebied in de afgelopen 25 jaar voor verschillende gemeenten in Nederland uitgevoerd. Ook ondernemers kunnen wij helpen zie voor onze diensten de website www.regelingbbz.nl/bbzondernemers. U vindt op deze website praktische informatie om succesvol een Bbz-aanvraag bij uw gemeente te kunnen indienen.

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199 incl. reiskosten en BTW

Dit is een adviesgesprek van maximaal 2 uur met u bij u thuis of op kantoor. De reden waarom wij dit bij u doen is, omdat u dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant zijn voor het onderzoek. Dit gesprek vindt plaats voordat een bedrijfsadviseur die door de gemeente wordt betaald bij u langskomt. Tijdens dit adviesgesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor een positief advies. Na het gesprek adviseren wij u te werken aan de voorgestelde verbeterpunten.

Voor de goede orde, dit gesprek geeft u meer kennis over de Bbz-regeling, geeft u verbeterpunten waar u aan kan werken en geeft u meer vertrouwen tijdens het gesprek met de bedrijfsadviseur van de gemeente. Maar dit gesprek biedt u geen garantie op succes, omdat de onafhankelijke adviseur van de gemeente zijn eigen plan trekt. Kortom u komt beter beslagen op het ijs te staan en dat is soms al veel waard.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt, dient u de advieskosten voor het Bbz-adviesgesprek € 199 (inclusief reiskosten en BTW) eerst over te maken op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918. U dient hierbij aan te geven uw telefoonnummer, naam, adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een gesprek. U krijgt van ons een nota met daarop per bank betaald na betaling per email.

Mocht u interesse hebben in zo’n gesprek laat dit even aan ons even weten via . Vermeld uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen
U wordt automatisch doorgestuurd naar www.regelingbbz.nl om uw bestelling af te ronden.

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199

Quick Scan telefonisch adviesgesprek over Bbz of IOAZ € 29 incl. BTW

U heeft een aantal concrete brandende vragen over de Bbz-regeling of IOAZ-regeling. U wil die vragen graag aan een onafhankelijk expert voorleggen. In die gevallen is het zinvol bij ons een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. Dit is een telefonisch advies van maximaal 20 minuten.

Voordat dit gesprek met u plaatsvindt, dient u eerst de advieskosten voor het telefonisch Bbz- of IOAZ- adviesgesprek € 29 (inclusief BTW) over te maken op onze rekening bij de ABNAMROBANK IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918.

Tip 1. Betalen via IDEAL heeft onze voorkeur dan kunnen wij binnen 5 minuten na uw betaling zien dat u het bedrag aan ons heeft overgemaakt. Betaling via een andere bank dan ABNAMRO zal enige dagen vertraging kunnen opleveren.

Tip 2. Schat u zelf in dat dat gesprek langer gaat duren dan 20 minuten of te complex is om te bespreken tijdens een telefonisch gesprek (denk aan bespreking jaarcijfers, schuldenpositie, financiering inclusief omzetprognose) dan adviseren wij u te kiezen voor ons adviesproduct
Pre beoordeling haalbaarheidsonderzoek € 199.

U dient bij de betaling per bank door te geven uw telefoonnummer, naam plus adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een telefonisch gesprek. Na het gesprek krijgt u van ons de nota per post toegestuurd met daarop per bank betaald met de datum van uw betaling aan ons en het tijdstip van het gevoerde gesprek.

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen
U wordt automatisch doorgestuurd naar www.regelingbbz.nl om uw bestelling af te ronden.

Quick Scan telefonisch adviesgesprek € 29

Copyright © 2010- Bbzuitkering.nl is een initiatief van Bbz-adviesbureau Martin Delta.
Aan de verstrekte informatie in deze website kunnen geen rechten worden ontleend.